Traditional

思佳客

翦翠衫兒穩四停。
最憐一曲鳳簫吟。
同心羅帕輕藏素,合字香囊半影金。
春思悄,晝窗深。
誰能拘束少年心。
鶯來驚碎風流膽,踏動櫻桃葉底鈴。

Simplified

思佳客

翦翠衫儿稳四停。
最怜一曲凤箫吟。
同心罗帕轻藏素,合字香囊半影金。
春思悄,昼窗深。
谁能拘束少年心。
莺来惊碎风流胆,踏动樱桃叶底铃。

Pronunciation

sī jiā kè

jiǎn cuì shān ér wěn sì tíng 。
zuì lián yī qū fèng xiāo yín 。
tóng xīn luó pà qīng cáng sù , hé zì xiāng náng bàn yǐng jīn 。
chūn sī qiǎo , zhòu chuāng shēn 。
shuí néng jū shù shǎo nián xīn 。
yīng lái jīng suì fēng liú dǎn , tà dòng yīng táo yè dǐ líng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.