Traditional

感舊石上字

閑撥船行尋舊池,幽情往事復誰知?
太湖石上鐫三字,十五年前陳結之。

Simplified

感旧石上字

闲拨船行寻旧池,幽情往事复谁知?
太湖石上镌三字,十五年前陈结之。

Pronunciation

gǎn jiù shí shàng zì

xián bō chuán xíng xún jiù chí , yōu qíng wǎng shì fù shuí zhī ?
tài hú shí shàng juān sān zì , shí wǔ nián qián chén jié zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.