Traditional

感蘇州舊舫

畫梁朽折紅窗破,獨立池邊盡日看。
守得蘇州船舫爛,此身爭合不衰殘?

Simplified

感苏州旧舫

画梁朽折红窗破,独立池边尽日看。
守得苏州船舫烂,此身争合不衰残?

Pronunciation

gǎn sū zhōu jiù fǎng

huà liáng xiǔ zhē hóng chuāng pò , dú lì chí biān jìn rì kàn 。
shǒu dé sū zhōu chuán fǎng làn , cǐ shēn zhēng hé bù shuāi cán ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.