Traditional

無漏子 秋霽

夕陽紅,秋水淡。
雨過碧天如鑒。
籬菊綻,塞鴻歸,長郊葉亂飛。
上西山,斟北海。
酩酊神遊仙界。
霜夜冷,月華清。
醺醺醉未醒。

Simplified

无漏子 秋霁

夕阳红,秋水澹。
雨过碧天如鉴。
篱菊绽,塞鸿归,长郊叶乱飞。
上西山,斟北海。
酩酊神游仙界。
霜夜冷,月华清。
醺醺醉未醒。

Pronounciation

wú lòu zǐ qiū jì

xī yáng hóng , qiū shuǐ dàn 。
yǔ guò bì tiān rú jiàn 。
lí jú zhàn , sāi hóng guī , cháng jiāo yè luàn fēi 。
shàng xī shān , zhēn běi hǎi 。
mǐng dīng shén yóu xiān jiè 。
shuāng yè lěng , yuè huá qīng 。
xūn xūn zuì wèi xǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.