Traditional

晚步

晚步清溪上,微陰忽快晴。
鴉棲先小泊,魚暖已群行。
藥餌扶垂老,耕桑樂太平。
非關戀鄉社。
久客倦遐征。

Simplified

晚步

晚步清溪上,微阴忽快晴。
鸦栖先小泊,鱼暖已群行。
药饵扶垂老,耕桑乐太平。
非关恋乡社。
久客倦遐征。

Pronunciation

wǎn bù

wǎn bù qīng xī shàng , wēi yīn hū kuài qíng 。
yā qī xiān xiǎo bó , yú nuǎn yǐ qún xíng 。
yào ěr fú chuí lǎo , gēng sāng lè tài píng 。
fēi guān liàn xiāng shè 。
jiǔ kè juàn xiá zhēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.