Traditional

曲遊春

畫舸西泠落,占柳陰花影,芳意如織。
小楫沖波,度麯塵扇底,粉香簾隙。
岸轉斜陽隔。
又過盡,別船簫笛。
傍斷橋,翠繞紅圍,相對半篙晴色。
頃刻。
千山暮碧。
向沽酒樓前,猶系金勒。
乘月歸來,正梨花夜縞,海棠煙幕。
院宇明寒食。
醉乍醒,一庭春寂。
任滿身,露濕東風,欲眠未得。

Simplified

曲游春

画舸西泠落,占柳阴花影,芳意如织。
小楫冲波,度麴尘扇底,粉香帘隙。
岸转斜阳隔。
又过尽,别船箫笛。
傍断桥,翠绕红围,相对半篙晴色。
顷刻。
千山暮碧。
向沽酒楼前,犹系金勒。
乘月归来,正梨花夜缟,海棠烟幕。
院宇明寒食。
醉乍醒,一庭春寂。
任满身,露湿东风,欲眠未得。

Pronunciation

qū yóu chūn

huà gě xī líng luò , zhān liǔ yīn huā yǐng , fāng yì rú zhī 。
xiǎo jí chōng bō , dù qū chén shàn dǐ , fěn xiāng lián xì 。
àn zhuǎn xié yáng gé 。
yòu guò jìn , bié chuán xiāo dí 。
bàng duàn qiáo , cuì rào hóng wéi , xiāng duì bàn gāo qíng sè 。
qǐng kè 。
qiān shān mù bì 。
xiàng gū jiǔ lóu qián , yóu xì jīn lè 。
chéng yuè guī lái , zhèng lí huā yè gǎo , hǎi táng yān mù 。
yuàn yǔ míng hán shí 。
zuì zhà xǐng , yī tíng chūn jì 。
rèn mǎn shēn , lù shī dōng fēng , yù mián wèi dé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.