Traditional

朝中措

天休令節慶生申。
喜動滿城民。
十萬兒童踴躍,祝公壽等莊椿。
人生最貴,榮登五馬,千裏蒙恩。
隻恐促歸廊廟,去思有腳陽春。

Simplified

朝中措

天休令节庆生申。
喜动满城民。
十万儿童踊跃,祝公寿等庄椿。
人生最贵,荣登五马,千里蒙恩。
只恐促归廊庙,去思有脚阳春。

Pronunciation

zhāo zhōng cuò

tiān xiū líng jié qìng shēng shēn 。
xǐ dòng mǎn chéng mín 。
shí wàn ér tóng yǒng yuè , zhù gōng shòu děng zhuāng chūn 。
rén shēng zuì guì , róng dēng wǔ mǎ , qiān lǐ mēng ēn 。
zhī kǒng cù guī láng miào , qù sī yǒu jiǎo yáng chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.