Traditional

木蘭花慢 壽劉邢公

八旬今又八,說尚齒,更誰尊。
況賜號司徒,跋封大國,榮及生存。
白麻制詞新寵,算一家,四世被皇恩。
七十兒為內相,斑衣笑捧金尊。
近聞迎駕到金門。
親奉玉音溫。
問父子行年,康寧壽考,定省晨昏。
鑾坡正須耆舊,道平時,致仕不宜論。
這種靈椿丹桂,天公偏養深根。

Simplified

木兰花慢 寿刘邢公

八旬今又八,说尚齿,更谁尊。
况赐号司徒,跋封大国,荣及生存。
白麻制词新宠,算一家,四世被皇恩。
七十儿为内相,斑衣笑捧金尊。
近闻迎驾到金门。
亲奉玉音温。
问父子行年,康宁寿考,定省晨昏。
銮坡正须耆旧,道平时,致仕不宜论。
这种灵椿丹桂,天公偏养深根。

Pronunciation

mù lán huā màn shòu liú xíng gōng

bā xún jīn yòu bā , shuō shàng chǐ , gēng shuí zūn 。
kuàng cì hào sī tú , bá fēng dà guó , róng jí shēng cún 。
bái má zhì cí xīn chǒng , suàn yī jiā , sì shì bèi huáng ēn 。
qī shí ér wéi nèi xiāng , bān yī xiào pěng jīn zūn 。
jìn wén yíng jià dào jīn mén 。
qīn fèng yù yīn wēn 。
wèn fù zǐ xíng nián , kāng níng shòu kǎo , dìng shěng chén hūn 。
luán pō zhèng xū qí jiù , dào píng shí , zhì shì bù yí lùn 。
zhè zhǒng líng chūn dān guì , tiān gōng piān yǎng shēn gēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.