Traditional

夢遊

九秋風露洗頭盆,萬裏雲煙腰帶?

小甕松醪知已熟,與君爛醉不須醒。

Simplified

梦游

九秋风露洗头盆,万里云烟腰带?

小瓮松醪知已熟,与君烂醉不须醒。

Pronunciation

mèng yóu

jiǔ qiū fēng lù xǐ tóu pén , wàn lǐ yún yān yāo dài ?

xiǎo wèng sōng láo zhī yǐ shú , yǔ jūn làn zuì bù xū xǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.