Traditional

漁家傲

二月春期看已半。
江邊春色青猶短。
天氣養花紅日暖。
深深院。
真珠簾額初飛燕。
漸覺銜杯心緒懶。
酒侵花臉嬌波慢。
一撚閑愁無處遣。
牽不斷。
遊絲百尺隨風遠。

Simplified

渔家傲

二月春期看已半。
江边春色青犹短。
天气养花红日暖。
深深院。
真珠帘额初飞燕。
渐觉衔杯心绪懒。
酒侵花脸娇波慢。
一捻闲愁无处遣。
牵不断。
游丝百尺随风远。

Pronunciation

yú jiā ào

èr yuè chūn qī kàn yǐ bàn , jiāng biān chūn sè qīng yóu duǎn , tiān qì yǎng huā hóng rì nuǎn , shēn shēn yuàn , zhēn zhū lián é chū fēi yàn , jiàn jué xián bēi xīn xù lǎn , jiǔ qīn huā liǎn jiāo bō màn , yī niǎn xián chóu wú chǔ qiǎn , qiān bù duàn , yóu sī bǎi chǐ suí fēng yuǎn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.