Traditional

滿江紅

元帥籌邊,誰肯辦,向前一著。
大丞相,孫兒挺偉,素閑兵略。
楊柳依依煙在眼,檀車嘽嘽春浮腳。
更何妨,二十五長亭,橫冰槊。
登劍棧,懷關洛。
機易去,愁難割。
豈而今全是,從前都錯。
鹿走未知真局面,獸窮漸近空籬落。
早經營,勛業復歸來,江頭酌。

Simplified

满江红

元帅筹边,谁肯办,向前一著。
大丞相,孙儿挺伟,素闲兵略。
杨柳依依烟在眼,檀车嘽嘽春浮脚。
更何妨,二十五长亭,横冰槊。
登剑栈,怀关洛。
机易去,愁难割。
岂而今全是,从前都错。
鹿走未知真局面,兽穷渐近空篱落。
早经营,勋业复归来,江头酌。

Pronunciation

mǎn jiāng hóng

yuán shuài chóu biān , shuí kěn bàn , xiàng qián yī zhù 。
dà chéng xiāng , sūn ér tǐng wěi , sù xián bīng l yáng liǔ yī yī yān zài yǎn , tán chē tān tān chūn fú jiǎo 。
gēng hé fáng , èr shí wǔ cháng tíng , héng bīng shuò 。
dēng jiàn zhàn , huái guān luò 。
jī yì qù , chóu nán gē 。
qǐ ér jīn quán shì , cóng qián dū cuò 。
lù zǒu wèi zhī zhēn jú miàn , shòu qióng jiàn jìn kōng lí luò 。
zǎo jīng yíng , xūn yè fù guī lái , jiāng tóu zhuó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.