Traditional

點絳唇

五月如秋,日臨四六都無暑。
列仙初度。
聽足商巖雨。
三載都曹,利澤留南浦。
崆峒路。
種花無數。
行對延英主。

Simplified

点绛唇

五月如秋,日临四六都无暑。
列仙初度。
听足商岩雨。
三载都曹,利泽留南浦。
崆峒路。
种花无数。
行对延英主。

Pronunciation

diǎn jiàng chún

wǔ yuè rú qiū , rì lín sì liù dū wú shǔ 。
liè xiān chū dù 。
tīng zú shāng yán yǔ 。
sān zài dū cáo , lì zé liú nán pǔ 。
kōng tóng lù 。
zhǒng huā wú shù 。
xíng duì yán yīng zhǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.