Traditional

玉樓春

雪雲乍變春雲簇。
漸覺年華堪送目。
北枝梅蕊犯寒開,南浦波紋如酒綠。
芳菲次第還相續。
不奈情多無處足。
尊前百計得春歸,莫為傷春歌黛蹙。

Simplified

玉楼春

雪云乍变春云簇。
渐觉年华堪送目。
北枝梅蕊犯寒开,南浦波纹如酒绿。
芳菲次第还相续。
不奈情多无处足。
尊前百计得春归,莫为伤春歌黛蹙。

Pronunciation

yù lóu chūn

xuě yún zhà biàn chūn yún cù 。
jiàn jué nián huá kān sòng mù 。
běi zhī méi ruǐ fàn hán kāi , nán pǔ bō wén rú jiǔ lǜ 。
fāng fēi cì dì huán xiāng xù 。
bù nài qíng duō wú chǔ zú 。
zūn qián bǎi jì dé chūn guī , mò wéi shāng chūn gē dài cù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.