Traditional

玉樓春

東風本是開花信。
及至花時風更緊。
吹開吹謝苦匆匆,春意到頭無處問。
把酒臨風千萬恨。
欲掃殘紅猶未忍。
夜來風雨轉離披,滿眼淒涼愁不盡。

Simplified

玉楼春

东风本是开花信。
及至花时风更紧。
吹开吹谢苦匆匆,春意到头无处问。
把酒临风千万恨。
欲扫残红犹未忍。
夜来风雨转离披,满眼凄凉愁不尽。

Pronunciation

yù lóu chūn

dōng fēng běn shì kāi huā xìn 。
jí zhì huā shí fēng gēng jǐn 。
chuī kāi chuī xiè kǔ cōng cōng , chūn yì dào tóu wú chǔ wèn 。
bǎ jiǔ lín fēng qiān wàn hèn 。
yù sǎo cán hóng yóu wèi rěn 。
yè lái fēng yǔ zhuǎn lí pī , mǎn yǎn qī liáng chóu bù jìn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.