Traditional

竹枝

江畔誰家唱竹枝,前聲斷咽後聲遲。
怪來調苦緣詞苦,多是通州司馬詩。

Simplified

竹枝

江畔谁家唱竹枝,前声断咽后声迟。
怪来调苦缘词苦,多是通州司马诗。

Pronunciation

zhú zhī

jiāng pàn shuí jiā chàng zhú zhī , qián shēng duàn yān hòu shēng chí 。
guài lái diào kǔ yuán cí kǔ , duō shì tōng zhōu sī mǎ shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.