Traditional

蝶戀花

翠箔垂雲香噴霧。
年少疏狂,載酒尋芳路。
多少惜花春意緒。
勸人金盞歌金縷。
桃李飄零風景暮。
隻有閑愁,不逐流年去。
舊事而今誰共語。
畫樓空指行雲處。

Simplified

蝶恋花

翠箔垂云香喷雾。
年少疏狂,载酒寻芳路。
多少惜花春意绪。
劝人金盏歌金缕。
桃李飘零风景暮。
只有闲愁,不逐流年去。
旧事而今谁共语。
画楼空指行云处。

Pronunciation

dié liàn huā

cuì bó chuí yún xiāng pēn wù 。
nián shǎo shū kuáng , zài jiǔ xún fāng lù 。
duō shǎo xī huā chūn yì xù 。
quàn rén jīn zhǎn gē jīn lǚ 。
táo lǐ piāo líng fēng jǐng mù 。
zhī yǒu xián chóu , bù zhú liú nián qù 。
jiù shì ér jīn shuí gòng yǔ 。
huà lóu kōng zhǐ xíng yún chǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.