Traditional

送處州裴使君赴京

使君朝北闕,車騎發東方。
別喜天書召,寧憂地脈長。
山行朝復夕,水宿露為霜。
秋草連秦塞,孤帆落漢陽。
新銜趨建禮,舊位識文昌。
唯有東歸客,應隨南雁翔。

Simplified

送处州裴使君赴京

使君朝北阙,车骑发东方。
别喜天书召,宁忧地脉长。
山行朝复夕,水宿露为霜。
秋草连秦塞,孤帆落汉阳。
新衔趋建礼,旧位识文昌。
唯有东归客,应随南雁翔。

Pronunciation

sòng chǔ zhōu péi shǐ jūn fù jīng

shǐ jūn zhāo běi què , chē qí fā dōng fāng 。
bié xǐ tiān shū zhào , níng yōu dì mài cháng 。
shān xíng zhāo fù xī , shuǐ sù lù wéi shuāng 。
qiū cǎo lián qín sāi , gū fān luò hàn yáng 。
xīn xián qū jiàn lǐ , jiù wèi shí wén chāng 。
wéi yǒu dōng guī kè , yīng suí nán yàn xiáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.