Traditional

送延陵陳法師赴上元

延陵初罷講,建業去隨緣。
翻譯推多學,壇場最少年。
浣衣逢野水,乞食向人煙。
遍禮南朝寺,焚香古像前。

Simplified

送延陵陈法师赴上元

延陵初罢讲,建业去随缘。
翻译推多学,坛场最少年。
浣衣逢野水,乞食向人烟。
遍礼南朝寺,焚香古像前。

Pronunciation

sòng yán líng chén fǎ shī fù shàng yuán

yán líng chū bà jiǎng , jiàn yè qù suí yuán 。
fān yì tuī duō xué , tán cháng zuì shǎo nián 。
huàn yī féng yě shuǐ , qǐ shí xiàng rén yān 。
biàn lǐ nán zhāo sì , fén xiāng gǔ xiàng qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.