Traditional

送薛邽二首

可憐走馬騎驢漢,豈有風光肯占伊。
隻有三張最惆悵,下山回馬尚遲遲。
小捷風流已俊才,便將紅粉作金臺。
明年未去池陽郡,更乞春時卻重來。

Simplified

送薛邽二首

可怜走马骑驴汉,岂有风光肯占伊。
只有三张最惆怅,下山回马尚迟迟。
小捷风流已俊才,便将红粉作金台。
明年未去池阳郡,更乞春时却重来。

Pronunciation

sòng xuē guī èr shǒu

kě lián zǒu mǎ qí lǘ hàn , qǐ yǒu fēng guāng kěn zhān yī 。
zhī yǒu sān zhāng zuì chóu chàng , xià shān huí mǎ shàng chí chí 。
xiǎo jié fēng liú yǐ jùn cái , biàn jiāng hóng fěn zuò jīn tái 。
míng nián wèi qù chí yáng jùn , gēng qǐ chūn shí què zhòng lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.