Traditional

送袁郎中破賊北歸

優詔親賢時獨稀,中途紫紱換征衣。
黃香省闥登朝去,楊仆樓船振旅歸。
萬裏長聞隨戰角,十年不得掩郊扉。
□□□□□□□,但將詞賦奉恩輝。

Simplified

送袁郎中破贼北归

优诏亲贤时独稀,中途紫绂换征衣。
黄香省闼登朝去,杨仆楼船振旅归。
万里长闻随战角,十年不得掩郊扉。
□□□□□□□,但将词赋奉恩辉。

Pronunciation

sòng yuán láng zhōng pò zéi běi guī

yōu zhào qīn xián shí dú xī , zhōng tú zǐ fú huàn zhēng yī 。
huáng xiāng shěng tà dēng zhāo qù , yáng pū lóu chuán zhèn lǚ guī 。
wàn lǐ cháng wén suí zhàn jiǎo , shí nián bù dé yǎn jiāo fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.