Traditional

酬張夏

幾歲依窮海,頹年惜故陰。
劍寒空有氣,松老欲無心。
玩雪勞相訪,看山正獨吟。
孤舟且莫去,前路水雲深。

Simplified

酬张夏

几岁依穷海,颓年惜故阴。
剑寒空有气,松老欲无心。
玩雪劳相访,看山正独吟。
孤舟且莫去,前路水云深。

Pronunciation

chóu zhāng xià

jī suì yī qióng hǎi , tuí nián xī gù yīn 。
jiàn hán kōng yǒu qì , sōng lǎo yù wú xīn 。
wán xuě láo xiāng fǎng , kàn shān zhèng dú yín 。
gū zhōu qiě mò qù , qián lù shuǐ yún shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.