Traditional

醉歸

持酒江頭到夕霏,愁城頓覺解重圍。
澄波宜月移船看,醉面便風走馬歸。
末路已驚添白發,故人頻報上黃扉。
強隨官簿真成嬾,乞我吳松舊釣磯。

Simplified

醉归

持酒江头到夕霏,愁城顿觉解重围。
澄波宜月移船看,醉面便风走马归。
末路已惊添白发,故人频报上黄扉。
强随官簿真成嬾,乞我吴松旧钓矶。

Pronunciation

zuì guī

chí jiǔ jiāng tóu dào xī fēi , chóu chéng dùn jué jiě zhòng wéi 。
chéng bō yí yuè yí chuán kàn , zuì miàn biàn fēng zǒu mǎ guī 。
mò lù yǐ jīng tiān bái fā , gù rén pín bào shàng huáng fēi 。
qiáng suí guān bù zhēn chéng lǎn , qǐ wǒ wú sōng jiù diào jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.