Traditional

采桑子

白衣裳憑朱欄立涼月趖西點鬢霜微歲晏知君歸不歸殘更目斷傳書雁尺素還稀一味相思準擬相看似舊時

Simplified

采桑子

白衣裳凭朱栏立凉月趖西点鬓霜微岁晏知君归不归残更目断传书雁尺素还稀一味相思准拟相看似旧时

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

bái yī cháng píng zhū lán lì liáng yuè suō xī diǎn bìn shuāng wēi suì yàn zhī jūn guī bù guī cán gēng mù duàn chuán shū yàn chǐ sù huán xī yī wèi xiāng sī zhǔn nǐ xiāng kàn sì jiù shí

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.