Traditional

閑居

空腹一盞粥,饑食有余味。
南檐半床日,暖臥因成睡。
綿袍擁兩膝,竹幾支雙臂。
從旦直至昏,身心一無事。
心足即為富,身閑乃當貴。
富貴在此中,何必居高位。
君看裴相國,金紫光照地。
心苦頭盡白,才年四十四。
乃知高蓋車,乘者多憂畏。

Simplified

闲居

空腹一盏粥,饥食有余味。
南檐半床日,暖卧因成睡。
绵袍拥两膝,竹几支双臂。
从旦直至昏,身心一无事。
心足即为富,身闲乃当贵。
富贵在此中,何必居高位。
君看裴相国,金紫光照地。
心苦头尽白,才年四十四。
乃知高盖车,乘者多忧畏。

Pronunciation

xián jū

kōng fù yī zhǎn zhōu , jī shí yǒu yú wèi 。
nán yán bàn chuáng rì , nuǎn wò yīn chéng shuì 。
mián páo yōng liǎng xī , zhú jī zhī shuāng bì 。
cóng dàn zhí zhì hūn , shēn xīn yī wú shì 。
xīn zú jí wéi fù , shēn xián nǎi dāng guì 。
fù guì zài cǐ zhōng , hé bì jū gāo wèi 。
jūn kàn péi xiāng guó , jīn zǐ guāng zhào dì 。
xīn kǔ tóu jìn bái , cái nián sì shí sì 。
nǎi zhī gāo gài chē , chéng zhě duō yōu wèi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.