Traditional

閑遊

欲笑隨情酒逐身,此身雖老未辜春。
春來點檢閑遊數,猶自多於年少人。

Simplified

闲游

欲笑随情酒逐身,此身虽老未辜春。
春来点检闲游数,犹自多于年少人。

Pronunciation

xián yóu

yù xiào suí qíng jiǔ zhú shēn , cǐ shēn suī lǎo wèi gū chūn 。
chūn lái diǎn jiǎn xián yóu shù , yóu zì duō yú nián shǎo rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.