Traditional

險竿歌

宛陵女兒擘飛手,長竿橫空上下走。
已能輕險若平地,豈肯身為一家婦。
宛陵將士天下雄,一下定卻長稍弓。
翻身掛影恣騰蹋,反綰頭髻盤旋風。
盤旋風,撇飛鳥;驚猿繞,樹枝褭。
頭上打鼓不聞時,手蹉腳跌蜘蛛絲。
忽雷掣斷流星尾,矐睒劃破蚩尤旗。
若不隨仙作仙女,即應嫁賊生賊兒。
中丞方略通變化,外戶不扃從女嫁。

Simplified

险竿歌

宛陵女儿擘飞手,长竿横空上下走。
已能轻险若平地,岂肯身为一家妇。
宛陵将士天下雄,一下定却长稍弓。
翻身挂影恣腾蹋,反绾头髻盘旋风。
盘旋风,撇飞鸟;惊猿绕,树枝褭。
头上打鼓不闻时,手蹉脚跌蜘蛛丝。
忽雷掣断流星尾,矐睒划破蚩尤旗。
若不随仙作仙女,即应嫁贼生贼儿。
中丞方略通变化,外户不扃从女嫁。

Pronunciation

xiǎn gān gē

wǎn líng nǚ ér bò fēi shǒu , cháng gān héng kōng shàng xià zǒu 。
yǐ néng qīng xiǎn ruò píng dì , qǐ kěn shēn wéi yī jiā fù 。
wǎn líng jiāng shì tiān xià xióng , yī xià dìng què cháng shāo gōng 。
fān shēn guà yǐng zī téng tà , fǎn wǎn tóu jì pán xuán fēng 。
pán xuán fēng , piē fēi niǎo û jīng yuán rào , shù zhī niǎo 。
tóu shàng dǎ gǔ bù wén shí , shǒu cuō jiǎo diē zhī zhū sī 。
hū léi chè duàn liú xīng wěi , huò shǎn huá pò chī yóu qí 。
ruò bù suí xiān zuò xiān nǚ , jí yīng jià zéi shēng zéi ér 。
zhōng chéng fāng l

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.