Traditional

雪中

忽忽悲窮處,悠悠感歲華。
暮雲如潑墨,春雪不成花。
眼澀燈生暈,詩成字半斜。
殘尊已傾盡,試起問東家。

Simplified

雪中

忽忽悲穷处,悠悠感岁华。
暮云如泼墨,春雪不成花。
眼涩灯生晕,诗成字半斜。
残尊已倾尽,试起问东家。

Pronunciation

xuě zhōng

hū hū bēi qióng chǔ , yōu yōu gǎn suì huá 。
mù yún rú pō mò , chūn xuě bù chéng huā 。
yǎn sè dēng shēng yùn , shī chéng zì bàn xié 。
cán zūn yǐ qīng jìn , shì qǐ wèn dōng jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.