Traditional

題元十八溪亭 亭在廬山東南五老峰下。

怪君不喜仕,又不遊州裏。
今日到幽居,了然知所以。
宿君石溪亭,潺湲聲滿耳。
飲君螺杯酒,醉臥不能起。
見君五老峰,益悔居城市。
愛君三男兒,始嘆身無子。
余方爐峰下,結室為居士。
山北與山東,往來從此始。

Simplified

题元十八溪亭 亭在庐山东南五老峰下。

怪君不喜仕,又不游州里。
今日到幽居,了然知所以。
宿君石溪亭,潺湲声满耳。
饮君螺杯酒,醉卧不能起。
见君五老峰,益悔居城市。
爱君三男儿,始叹身无子。
余方炉峰下,结室为居士。
山北与山东,往来从此始。

Pronunciation

tí yuán shí bā xī tíng tíng zài lú shān dōng nán wǔ lǎo fēng xià 。

guài jūn bù xǐ shì , yòu bù yóu zhōu lǐ 。
jīn rì dào yōu jū , liǎo rán zhī suǒ yǐ 。
sù jūn shí xī tíng , chán yuán shēng mǎn ěr 。
yǐn jūn luó bēi jiǔ , zuì wò bù néng qǐ 。
jiàn jūn wǔ lǎo fēng , yì huǐ jū chéng shì 。
ài jūn sān nán ér , shǐ tàn shēn wú zǐ 。
yú fāng lú fēng xià , jié shì wéi jū shì 。
shān běi yǔ shān dōng , wǎng lái cóng cǐ shǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.