Traditional

題庵壁

萬疊青山繞鏡湖,數椽自愛野人居。
風來松度龍吟曲,雨過庭余鳥跡書。
小疾不妨尋酒去,豐年偶及掛冠初。
有金可散還多事,四壁蕭然計未疏。

Simplified

题庵壁

万叠青山绕镜湖,数椽自爱野人居。
风来松度龙吟曲,雨过庭余鸟迹书。
小疾不妨寻酒去,丰年偶及挂冠初。
有金可散还多事,四壁萧然计未疏。

Pronunciation

tí ān bì

wàn dié qīng shān rào jìng hú , shù chuán zì ài yě rén jū 。
fēng lái sōng dù lóng yín qū , yǔ guò tíng yú niǎo jì shū 。
xiǎo jí bù fáng xún jiǔ qù , fēng nián ǒu jí guà guān chū 。
yǒu jīn kě sàn huán duō shì , sì bì xiāo rán jì wèi shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.