Traditional

食筍

此州乃竹鄉,春筍滿山谷。
山夫折盈抱,抱來早市鬻。
物以多為賤,雙錢易一束。
置之炊甑中,與飯同時熟。
紫籜坼故錦,素肌掰新玉。
每日遂加餐,經時不思肉。
久為京洛客,此味常不足。
且食勿踟躕,南風吹作竹。

Simplified

食笋

此州乃竹乡,春笋满山谷。
山夫折盈抱,抱来早市鬻。
物以多为贱,双钱易一束。
置之炊甑中,与饭同时熟。
紫箨坼故锦,素肌掰新玉。
每日遂加餐,经时不思肉。
久为京洛客,此味常不足。
且食勿踟蹰,南风吹作竹。

Pronunciation

shí sǔn

cǐ zhōu nǎi zhú xiāng , chūn sǔn mǎn shān gǔ 。
shān fū zhē yíng bào , bào lái zǎo shì yù 。
wù yǐ duō wéi jiàn , shuāng qián yì yī shù 。
zhì zhī chuī zèng zhōng , yǔ fàn tóng shí shú 。
zǐ tuò chè gù jǐn , sù jī bāi xīn yù 。
měi rì suì jiā cān , jīng shí bù sī ròu 。
jiǔ wéi jīng luò kè , cǐ wèi cháng bù zú 。
qiě shí wù chí chú , nán fēng chuī zuò zhú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.