Traditional

飯昭覺寺牴暮乃歸

身墮黃塵每慨然,攜兒蕭散亦前緣。
聊憑方外巾盂凈,一洗人間匕箸膻。
靜院春風傳浴鼓,畫廊晚雨濕茶煙。
潛光寮裏明窗下,借我消搖過十年。

Simplified

饭昭觉寺抵暮乃归

身堕黄尘每慨然,携儿萧散亦前缘。
聊凭方外巾盂净,一洗人间匕箸膻。
静院春风传浴鼓,画廊晚雨湿茶烟。
潜光寮里明窗下,借我消摇过十年。

Pronunciation

fàn zhāo jué sì dǐ mù nǎi guī

shēn duò huáng chén měi kǎi rán , xié ér xiāo sàn yì qián yuán 。
liáo píng fāng wài jīn yú jìng , yī xǐ rén jiān bǐ zhù shān 。
jìng yuàn chūn fēng chuán yù gǔ , huà láng wǎn yǔ shī chá yān 。
qián guāng liáo lǐ míng chuāng xià , jiè wǒ xiāo yáo guò shí nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.