Traditional

飲張功父園戲題扇上

寒食清明數日中,西園春事又忽忽。
梅花自避新桃李,不為高樓一笛風。

Simplified

饮张功父园戏题扇上

寒食清明数日中,西园春事又忽忽。
梅花自避新桃李,不为高楼一笛风。

Pronunciation

yǐn zhāng gōng fù yuán xì tí shàn shàng

hán shí qīng míng shù rì zhōng , xī yuán chūn shì yòu hū hū 。
méi huā zì bì xīn táo lǐ , bù wéi gāo lóu yī dí fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.