Traditional

高仆射

富貴人所愛,聖人去其泰。
所以致仕年,著在禮經內。
玄元亦有訓,知止則不殆。
二疏獨能行,遺跡東門外。
清風久銷歇,迨此向千載。
斯人古亦稀,何況今之代。
遑遑名利客,白首千百輩。
惟有高仆射,七十懸車蓋。
我年雖未老,歲月亦雲邁。
預恐耄及時,貪榮不能退。
中心私自儆,何以為我戒。
故作仆射詩,書之於大帶。

Simplified

高仆射

富贵人所爱,圣人去其泰。
所以致仕年,著在礼经内。
玄元亦有训,知止则不殆。
二疏独能行,遗迹东门外。
清风久销歇,迨此向千载。
斯人古亦稀,何况今之代。
遑遑名利客,白首千百辈。
惟有高仆射,七十悬车盖。
我年虽未老,岁月亦云迈。
预恐耄及时,贪荣不能退。
中心私自儆,何以为我戒。
故作仆射诗,书之于大带。

Pronunciation

gāo pū shè

fù guì rén suǒ ài , shèng rén qù qí tài 。
suǒ yǐ zhì shì nián , zhù zài lǐ jīng nèi 。
xuán yuán yì yǒu xùn , zhī zhǐ zé bù dài 。
èr shū dú néng xíng , yí jì dōng mén wài 。
qīng fēng jiǔ xiāo xiē , dài cǐ xiàng qiān zài 。
sī rén gǔ yì xī , hé kuàng jīn zhī dài 。
huáng huáng míng lì kè , bái shǒu qiān bǎi bèi 。
wéi yǒu gāo pū shè , qī shí xuán chē gài 。
wǒ nián suī wèi lǎo , suì yuè yì yún mài 。
yù kǒng mào jí shí , tān róng bù néng tuì 。
zhōng xīn sī zì jǐng , hé yǐ wéi wǒ jiè 。
gù zuò pū shè shī , shū zhī yú dà dài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.