Traditional

鳥啼

野人無歷日,鳥啼知四時:二月聞子規,春耕不可遲;三月聞黃鸝,幼婦閔蠶饑;四月鳴布谷,家家蠶上簇;五月鳴鴉舅,苗稚憂草茂。
人言農家苦,望晴復望雨;樂處誰得知?
生不識官府。
葛衫麥飯有即休,湖橋小市酒如油。
夜夜扶歸常爛醉,不怕行逢灞陵尉。

Simplified

鸟啼

野人无历日,鸟啼知四时:二月闻子规,春耕不可迟;三月闻黄鹂,幼妇闵蚕饥;四月鸣布谷,家家蚕上簇;五月鸣鸦舅,苗稚忧草茂。
人言农家苦,望晴复望雨;乐处谁得知?
生不识官府。
葛衫麦饭有即休,湖桥小市酒如油。
夜夜扶归常烂醉,不怕行逢灞陵尉。

Pronunciation

niǎo tí

yě rén wú lì rì , niǎo tí zhī sì shí : èr yuè wén zǐ guī , chūn gēng bù kě chí û sān yuè wén huáng lí , yòu fù mǐn cán jī û sì yuè míng bù gǔ , jiā jiā cán shàng cù û wǔ yuè míng yā jiù , miáo zhì yōu cǎo mào 。
rén yán nóng jiā kǔ , wàng qíng fù wàng yǔ û lè chǔ shuí dé zhī ?
shēng bù shí guān fǔ 。
gé shān mài fàn yǒu jí xiū , hú qiáo xiǎo shì jiǔ rú yóu 。
yè yè fú guī cháng làn zuì , bù pà xíng féng bà líng wèi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.