Traditional

鷓鴣天

插腳紅塵已是顛。
更求平地上青天。
新來有個生涯別,買斷煙波不用錢。
沽酒市,采菱船。
醉聽風雨擁蓑眠。
三山老子真堪笑,見事遲來四十年。

Simplified

鹧鸪天

插脚红尘已是颠。
更求平地上青天。
新来有个生涯别,买断烟波不用钱。
沽酒市,采菱船。
醉听风雨拥蓑眠。
三山老子真堪笑,见事迟来四十年。

Pronunciation

zhè gū tiān

chā jiǎo hóng chén yǐ shì diān 。
gēng qiú píng dì shàng qīng tiān 。
xīn lái yǒu gè shēng yá bié , mǎi duàn yān bō bù yòng qián 。
gū jiǔ shì , cǎi líng chuán 。
zuì tīng fēng yǔ yōng suō mián 。
sān shān lǎo zǐ zhēn kān xiào , jiàn shì chí lái sì shí nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.