Traditional

鷓鴣天

五日都無一日陰。
住來車馬鬧如林。
葆真行到燭初上,豐樂遊歸夜已深。
人未散,月將沈。
更期明夜到而今。
歸來尚向燈前說,猶恨追遊不稱心。

Simplified

鹧鸪天

五日都无一日阴。
住来车马闹如林。
葆真行到烛初上,丰乐游归夜已深。
人未散,月将沈。
更期明夜到而今。
归来尚向灯前说,犹恨追游不称心。

Pronunciation

zhè gū tiān

wǔ rì dū wú yī rì yīn 。
zhù lái chē mǎ nào rú lín 。
bǎo zhēn xíng dào zhú chū shàng , fēng lè yóu guī yè yǐ shēn 。
rén wèi sàn , yuè jiāng shěn 。
gēng qī míng yè dào ér jīn 。
guī lái shàng xiàng dēng qián shuō , yóu hèn zhuī yóu bù chēng xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.