Traditional

東窗偶書

東窗終日靜愔愔,消盡平生幻妄心。
秋氣未催群木脫,老懷先感百蟲吟。
屏風疊邃思廬阜,冠子峰高憶少林。
安得吾身且強健,一藤隨處更幽尋。

Simplified

东窗偶书

东窗终日静愔愔,消尽平生幻妄心。
秋气未催群木脱,老怀先感百虫吟。
屏风叠邃思庐阜,冠子峰高忆少林。
安得吾身且强健,一藤随处更幽寻。

Pronunciation

dōng chuāng ǒu shū

dōng chuāng zhōng rì jìng yīn yīn , xiāo jìn píng shēng huàn wàng xīn 。
qiū qì wèi cuī qún mù tuō , lǎo huái xiān gǎn bǎi chóng yín 。
píng fēng dié suì sī lú fù , guān zǐ fēng gāo yì shǎo lín 。
ān dé wú shēn qiě qiáng jiàn , yī téng suí chǔ gēng yōu xún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.