Traditional

令狐八拾遺見招送裴十四歸華州

二十中郎未足希,驪駒先自有光輝。
蘭亭宴罷方回去,雪夜詩成道韞歸。
漢苑風煙吹客夢,雲臺洞穴接郊扉。
嗟予久抱臨邛渴,便欲因君問釣磯。

Simplified

令狐八拾遗见招送裴十四归华州

二十中郎未足希,骊驹先自有光辉。
兰亭宴罢方回去,雪夜诗成道韫归。
汉苑风烟吹客梦,云台洞穴接郊扉。
嗟予久抱临邛渴,便欲因君问钓矶。

Pronunciation

líng hú bā shí yí jiàn zhāo sòng péi shí sì guī huá zhōu

èr shí zhōng láng wèi zú xī , lí jū xiān zì yǒu guāng huī 。
lán tíng yàn bà fāng huí qù , xuě yè shī chéng dào yùn guī 。
hàn yuàn fēng yān chuī kè mèng , yún tái dòng xué jiē jiāo fēi 。
jiē yú jiǔ bào lín qióng kě , biàn yù yīn jūn wèn diào jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.