Traditional

初春書懷

納祿貧如筮仕初,歸來依舊臥蝸廬。
半池墨瀋臨章草,一碗松肪讀隱書。
長鑱僅供饑子美,清江不療渴相如。
耄期自許詩情在,雪裏猶能跨蹇驢。

Simplified

初春书怀

纳禄贫如筮仕初,归来依旧卧蜗庐。
半池墨渖临章草,一碗松肪读隐书。
长鑱仅供饥子美,清江不疗渴相如。
耄期自许诗情在,雪里犹能跨蹇驴。

Pronunciation

chū chūn shū huái

nà lù pín rú shì shì chū , guī lái yī jiù wò wō lú 。
bàn chí mò shěn lín zhāng cǎo , yī wǎn sōng fáng dú yǐn shū 。
cháng chán jǐn gōng jī zǐ měi , qīng jiāng bù liáo kě xiāng rú 。
mào qī zì xǔ shī qíng zài , xuě lǐ yóu néng kuà jiǎn lǘ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.