Traditional

喜罷郡

五年兩郡亦堪嗟,偷出遊山走看花。
自此光陰為己有,從前日月屬官家。
樽前免被催迎使,枕上休聞報坐衙。
睡到午時歡到夜,回看官職是泥沙。

Simplified

喜罢郡

五年两郡亦堪嗟,偷出游山走看花。
自此光阴为己有,从前日月属官家。
樽前免被催迎使,枕上休闻报坐衙。
睡到午时欢到夜,回看官职是泥沙。

Pronunciation

xǐ bà jùn

wǔ nián liǎng jùn yì kān jiē , tōu chū yóu shān zǒu kàn huā 。
zì cǐ guāng yīn wéi jǐ yǒu , cóng qián rì yuè shǔ guān jiā 。
zūn qián miǎn bèi cuī yíng shǐ , zhěn shàng xiū wén bào zuò yá 。
shuì dào wǔ shí huān dào yè , huí kàn guān zhí shì ní shā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.