Traditional

夜坐

大風橫吹鬥柄折,迅雷下擊山壁裂。
放翁閉戶寂不聞,楞嚴卷盡燈花結。

Simplified

夜坐

大风横吹斗柄折,迅雷下击山壁裂。
放翁闭户寂不闻,楞严卷尽灯花结。

Pronunciation

yè zuò

dà fēng héng chuī dǒu bǐng zhē , xùn léi xià jī shān bì liè 。
fàng wēng bì hù jì bù wén , léng yán juàn jìn dēng huā jié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.