Traditional

失婢

宅院小墻庳,坊門帖榜遲。
舊恩慚自薄,前事悔難追。
籠鳥無常主,風花不戀枝。
今宵在何處,唯有月明知。

Simplified

失婢

宅院小墙庳,坊门帖榜迟。
旧恩惭自薄,前事悔难追。
笼鸟无常主,风花不恋枝。
今宵在何处,唯有月明知。

Pronunciation

shī bì

zhái yuàn xiǎo qiáng bēi , fāng mén tiè bǎng chí 。
jiù ēn cán zì báo , qián shì huǐ nán zhuī 。
lóng niǎo wú cháng zhǔ , fēng huā bù liàn zhī 。
jīn xiāo zài hé chǔ , wéi yǒu yuè míng zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.