Traditional

孺子歌

滄浪之水清兮,可以濯我纓。
滄浪之水濁兮,可以濯我足。

Simplified

孺子歌

沧浪之水清兮,可以濯我缨。
沧浪之水浊兮,可以濯我足。

Pronunciation

rú zǐ gē

cāng làng zhī shuǐ qīng xī , kě yǐ zhuó wǒ yīng 。
cāng làng zhī shuǐ zhuó xī , kě yǐ zhuó wǒ zú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.