Traditional

小宴

洗君鸚鵡杯,酌我蒲萄醅。
冒雨鶯不去,過春花續開。
英雄漫青史,富貴亦黃埃。
今夕湖邊醉,還須秉燭回。

Simplified

小宴

洗君鹦鹉杯,酌我蒲萄醅。
冒雨莺不去,过春花续开。
英雄漫青史,富贵亦黄埃。
今夕湖边醉,还须秉烛回。

Pronunciation

xiǎo yàn

xǐ jūn yīng wǔ bēi , zhuó wǒ pú táo pēi 。
mào yǔ yīng bù qù , guò chūn huā xù kāi 。
yīng xióng màn qīng shǐ , fù guì yì huáng āi 。
jīn xī hú biān zuì , huán xū bǐng zhú huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.