Traditional

歲暮

燕脂斑出古銅鼎,彈子窩深湖石山。
老去柴門誰復過,天教二友伴清閑。

Simplified

岁暮

燕脂斑出古铜鼎,弹子窝深湖石山。
老去柴门谁复过,天教二友伴清闲。

Pronunciation

suì mù

yàn zhī bān chū gǔ tóng dǐng , dàn zǐ wō shēn hú shí shān 。
lǎo qù chái mén shuí fù guò , tiān jiào èr yǒu bàn qīng xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.