Traditional

庵中雜書

茅茨一室有余樂,轍環四海誰知心?
輟耕壟上鴻鵠誌,長嘯山中鸞鳳音。

Simplified

庵中杂书

茅茨一室有余乐,辙环四海谁知心?
辍耕垄上鸿鹄志,长啸山中鸾凤音。

Pronunciation

ān zhōng zá shū

máo cí yī shì yǒu yú lè , zhé huán sì hǎi shuí zhī xīn ?
chuò gēng lǒng shàng hóng hú zhì , cháng xiào shān zhōng luán fèng yīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.