Traditional

後雜興

臘雪瑞我麥,春雨嘉我谷。
老農無他求,一飽萬事足。

Simplified

後杂兴

腊雪瑞我麦,春雨嘉我谷。
老农无他求,一饱万事足。

Pronunciation

hòu zá xīng

xī xuě ruì wǒ mài , chūn yǔ jiā wǒ gǔ 。
lǎo nóng wú tā qiú , yī bǎo wàn shì zú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.