Traditional

快活

可惜鶯啼花落處,一壺濁酒送殘春。
可憐月好風涼夜,一部清商伴老身。
飽食安眠消日月,閑談冷笑接交親。
誰知將相王侯外,別有優遊快活人。

Simplified

快活

可惜莺啼花落处,一壶浊酒送残春。
可怜月好风凉夜,一部清商伴老身。
饱食安眠消日月,闲谈冷笑接交亲。
谁知将相王侯外,别有优游快活人。

Pronunciation

kuài huó

kě xī yīng tí huā luò chǔ , yī hú zhuó jiǔ sòng cán chūn 。
kě lián yuè hǎo fēng liáng yè , yī bù qīng shāng bàn lǎo shēn 。
bǎo shí ān mián xiāo rì yuè , xián tán lěng xiào jiē jiāo qīn 。
shuí zhī jiāng xiāng wáng hóu wài , bié yǒu yōu yóu kuài huó rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.