Traditional

惜花

可憐夭艷正當時,剛被狂風一夜吹。
今日流鶯來舊處,百般言語泥空枝。

Simplified

惜花

可怜夭艳正当时,刚被狂风一夜吹。
今日流莺来旧处,百般言语泥空枝。

Pronunciation

xī huā

kě lián yāo yàn zhèng dāng shí , gāng bèi kuáng fēng yī yè chuī 。
jīn rì liú yīng lái jiù chǔ , bǎi bān yán yǔ ní kōng zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.