Traditional

感興

文章天所秘,賦予均功名。
吾嘗考在昔,頗見造物情。
離堆太史公,青蓮老先生,悲鳴伏櫪驥,蹭蹬失水鯨;飽以五車讀,勞以萬裏行,險艱外傋嘗,憤郁中不平。
山川與風俗,雜錯而交並,邦家誌忠孝,人鬼參幽明,感慨發奇節,涵養出正聲,故其所述作,浩浩河流傾,豈惟配詩書,自足齊韺莖。
我衰敢議此,長歌涕縱橫!

Simplified

感兴

文章天所秘,赋予均功名。
吾尝考在昔,颇见造物情。
离堆太史公,青莲老先生,悲鸣伏枥骥,蹭蹬失水鲸;饱以五车读,劳以万里行,险艰外傋尝,愤郁中不平。
山川与风俗,杂错而交并,邦家志忠孝,人鬼参幽明,感慨发奇节,涵养出正声,故其所述作,浩浩河流倾,岂惟配诗书,自足齐韺茎。
我衰敢议此,长歌涕纵横!

Pronunciation

gǎn xīng

wén zhāng tiān suǒ mì , fù yú jūn gōng míng 。
wú cháng kǎo zài xī , pō jiàn zào wù qíng 。
lí duī tài shǐ gōng , qīng lián lǎo xiān shēng , bēi míng fú lì jì , cèng dēng shī shuǐ jīng û bǎo yǐ wǔ chē dú , láo yǐ wàn lǐ xíng , xiǎn jiān wài jiǎng cháng , fèn yù zhōng bù píng 。
shān chuān yǔ fēng sú , zá cuò ér jiāo bìng , bāng jiā zhì zhōng xiào , rén guǐ cān yōu míng , gǎn kǎi fā qí jié , hán yǎng chū zhèng shēng , gù qí suǒ shù zuò , hào hào hé liú qīng , qǐ wéi pèi shī shū , zì zú qí yīng jīng 。
wǒ shuāi gǎn yì cǐ , cháng gē tì zòng héng !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.